:: โปรแกรมคำนวณอายุ


PHP Code function getold($dat);
	
<?php
function getold($dat){ /* getold('16/11/2521'); */
	if(strstr($dat,'/'))$dat=str_replace('/', '-', $dat);
	$dm = date("d/m/",strtotime($dat));
	$dy = date("Y",strtotime($dat));
	if($dy>2300)$dy=$dy-543;
	$dat=$dm.$dy;
	$age = DateTime::createFromFormat('d/m/Y', $dat)->diff(new DateTime('now'));
	if($age->y)$s=$age->y.' ปี ';
	if($age->m)$s.=$age->m.' เดือน ';
	if($age->d)$s.=$age->d.' วัน';
	return $s;
}
?>